Algemene Voorwaarden.

1. Tickets
 1.1. Door het aanmelden voor de Nacht van Cuijk gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie.
 1.2. Doorverkoop of doorgeven van tickets is niet toegestaan. Voor aanvang van het evenement ontvangt u uw ticket. Incheckcodes kunnen maar eenmalig worden gebruikt/geactiveerd.
 1.3. Men dient het toegangsbandje, als toegangsbewijs, zichtbaar voor organisatieleden te dragen. De organisatie en haar vrijwilligers zijn bevoegd om een bezoeker naar dit bewijs te vragen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onrechtmatig op de locatie verblijft, wordt de persoon verzocht om het terrein per direct te verlaten.
 1.4. Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig leerlingpas en dient dit op eerste verzoek van de organisatie te tonen.
 1.5. Wanneer een bezoeker de toegang tot de locatie - om welke reden dan ook - ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval een betaald bedrag terugkrijgen.

2. Aansprakelijkheid
 2.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of vernieling van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan onder meer de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, stoelen, tafels, het sanitair, activiteiten, de infrastructuur, het parkeerterrein, overige deelnemers en andere externe partijen. Hierbij nadrukkelijk inbegrepen schade bij het aansluiten van materialen op ons netwerk en/of stroomnet.
 2.2. Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt tevens verwijdering van het terrein, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag. En is het voor de organisatie mogelijk om aangifte te doen bij de politie. De verwachting van de organisator is dat de deelnemer zich naar behoren zal gedragen. Instructies van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.
 2.3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3. Illegale activiteiten
 3.1. Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns, paintballwapens en airsoftwapens. Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 3.2. Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.
 3.3. Deelnemer is het verboden schadelijke illegale software en materialen mee te nemen naar het evenement. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en materialen. Bij een geconstateerde overtreding zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 3.4. Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan competities tijdens het evenement is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 3.5. De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internetproviders of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

5. Alcohol/verdovende middelen
 5.1. Op het evenement zijn alcoholhoudende dranken niet toegestaan. Mocht een bezoeker toch alcoholhoudende dranken bezitten en/of nuttigen, dan zal deze van het evenement verwijderd worden, zonder teruggave van eventueel betaald bedrag.
 5.2. Gebruik van hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden. Eenieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.
 5.3. Naast bovenstaande middelen is het niet toegestaan om energiedranken (zoals redbull, monster, bullit enz.) mee te nemen en/of te consumeren.
 5.4. Indien de deelnemer toch engeriedranken bij zich heeft kan hij deze afgeven bij de organisatie en aan het einde van het evenement weer afhalen.

6. Gedrag
 6.1. Het is niet toegestaan om drank, etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Het aanbrengen van reclame-uitingen en het uitdelen van goederen en goodies is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk overleg met de organisatie. Uitzondering hierop is logo's op kleding. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële waarschuwing en bij het negeren daarvan verwijdering van het terrein, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 6.2. Het is verboden zich op de evenementen te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling door gebruikers. Bij overtreding van deze regel zal door de organisatie of hiervoor aangewezen/bevoegde personen een waarschuwing geven. Bij herhaling van overtreding kan de toegang tot het evenement ontzegd worden, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 6.3. In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de betrokkenen het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.
 6.4. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken/containers. Deze staan verspreid door het pand.
 6.5. Op het evenement is toegestaan om speakers mee te nemen, deze enkel op een acceptabel niveau geluid produceren. Bij overschrijding van een acceptabel niveau, bepaald door de organisatie, volgt een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt verwijdering van het evenement, zonder teruggave van een eventueel betaald bedrag.
 6.6. Het is voor bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van de organisatie te komen. Zij kunnen altijd de hulp inroepen van de crew.

7. Media
 7.1. De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopname, wel of niet in opdracht, te maken of laten maken. Personen die voorkomen in de opnamen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 7.2. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van gedurende of rond het evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 7.3. De organisatie is niet aansprakelijk voor beloften gemaakt door derden.

8. Prijzen
 8.1. De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal inschrijvingen.
 8.2. De prijswinnaar dient aanwezig te zijn bij de prijsceremonie. Indien dit niet het geval is, komt de gewonnen prijs te vervallen.